Ugodno!

D4101 MTS črnilo za pnevmatike 3,78L

82,90  z DDV

Koda: D4101  MTS črnilo za pnevmaike 3,78L 

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

MTS D4101 črnilo za pnevmatike ustvari visok sijaj na pnevmatikah, ki traja zelo dolgo. Uporabno je prav tako na vseh nelakiranih umetnih masah, kot so plastika, vinil itd. Lahko ga uporabljate v steklenici s pršilno glavo, najbolj varčen pa je nanos z ročnim aplikatorjem ali s čopičem. Črnilo ni primerno za nanos na usnje.

1 na zalogi

Opis

Varnostna opozorila: 

H226  Vnetljiva tekočina in hlapi.  H304  Pri zaužitju in vstopu v dihalne poti je lahko smrtno. H315 Povzroča draženje kože. H319 Povzroča hudo draženje oči.

Ukrepi za prvo pomoč: 

P101 Če je potreben zdravniški nasvet, mora biti na voljo posoda ali etiketa proizvoda. P102 Hraniti izven dosega otrok. P210 – Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. P260 – Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/ razpršila. P280 – Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz. P301 + P310 PRI ZAUŽITJU: Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika. P331 Ne izzivati bruhanja. P303 – PRI STIKU S KOŽO (ali lasmi):  P361 – Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila. P353 Kožo izprati z vodo/prho.   P305 + P351 + P338 – PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut.   Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem..  P333 + P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

 GHS02: FlammeGHS08: GesundheitsgefahrGHS09: Umwelt NEVARNO

Komentarji

Zaenkrat še ni mnenj.

Bodi prvi ocenjevalec “D4101 MTS črnilo za pnevmatike 3,78L”

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja